Myšlenkový otřes může být stresové vychýlení typu negativní nebo pozitivní a lékaři tento stav nazývají homeostáza. Homeostáza je udržovaná vrozenými sebe regulačními mechanismy těla, přičemž nedílnou součástí je funkce autonomního nervového systému, hormonálního systému, a důsledky této nerovnováhy vidíme v odrazech na poruchách imunity.

V každé stresové situaci je lidské tělo postaveno před úkol, jak zkoordinovat nervový a endokrinní systém tak, aby byla co nejrychleji opět požadována rovnováha. Reakce na stres je statisíce let starý obranný mechanismus a mobilizace energie, který měl individuum připravit na okamžitou účelovou pohybovou reakci v situaci ohrožení, všude známo pod pojmem „boj nebo útěk“.

Myšlenkové otřesy jsou někdy vzrušujícími výzvami, také i drobnými nepříjemnostmi, a hlavně pak mohou na nás působit ničivými tlaky. Jsou lidé, kteří otřesům odolávají, co zatím jiní jim podléhají. V obou případech se tělo pokouší přizpůsobit se působícím otřesovým stresorům, což se mu daří v kratší či delší době podle toho, o jakého připraveného jedince se jedná.

Myšlenkový otřes můžeme rozdělit do třech skupin a to:

 1. Otřes poplachový, odolnost a mobilizace obranných mechanismů a vzdorování.
 2. Otřes odporu, vyznačující se rozdílnou negativní úrovní adaptace.
 3. Otřes únavy, odezvy na fyzické nebo psychické vyčerpání.

Je-li úroveň myšlenkového otřesu mírná, a má-li dotčená osoba velkou přirozenou odolnost nebo dovede-li se dobře přizpůsobit, nemusí proces nikdy dospět do třetího stadia. Někteří lidé úspěšně zvládají stres, avšak stres si vybírá svou daň a je důležité vědět o něm co nejvíce, máme-li být schopni se mu vyhnout.

Myšlenkový otřes má vliv na řešení životních situací, má rozhodující význam na náš aktivní přístup k životu, na naše schopnosti tvrdě a usilovně bojovat s vlastními silami a všemi obtížemi, se kterými se v životě setkáváme. Aktivní přístup k životu v sobě zahrnuje následující zásady:

 1. Otevřenost tomu, co se kolem nás děje, zájem o okolí a snaha chápat veškeré události a jevy v okolí jako zajímavé a smysluplné.
 2. Nebát se změn. Chápat a přijímat je jako něco naprosto běžného, přirozeného a obvyklého a považovat je za příležitost k tomu, ukázat co dovedu.
 3. Při setkání se stresujícími životnímu událostmi nebýt pasivní, ale aktivně hledat způsoby a kroky, jak životní situaci čelit.
 4. Počítat se stresujícími situacemi. Je potřeba si uvědomit, že stresujícím situacím se v dnešním světě nevyhneme a při jejím hodnocení, z tohoto vědomí je třeba vycházet. Zejména u povolání, ve kterých jsou stresující podmínky každodenním chlebem.
 5. Umět izolovat stres od ostatních aktivit. Je to umění nechat své pracovní starosti zavřené za pracovními dveřmi, stejně jako schopnost nepřinášet s sebou do zaměstnání své partnerské nebo rodinné starosti.
 6. Dbát na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi. Dobré sociální zázemí a pevné zakotvení ve vztazích s druhými lidmi nám velmi pomáhá při zvládání stresu. Pocit podpory ze strany ostatních, pocit přináležení k někomu, možnost probrat s někým blízkým své problémy, to vše pomáhá lépe se vyrovnávat s životními těžkostmi. Proto je zde Pyramida bezpečí.
 7. Vytvořit si kolem sebe příznivé prostředí. Zaměřit se především na odbourání stresorů jejichž vznik sami zapříčiňujeme. Vstřícně a s rozvahou řešit problémy na pracovišti, s životním partnerem a dětmi.
 8. Osvojit si zdravý životní styl, aktivní přístup k životu a aktivní odpovědnost za vlastní zdraví jsou spojeny s dodržováním správné životosprávy, s dostatkem spánku, dostatkem pohybové aktivity a s vyloučením škodlivých návyků (např. kouření, alkoholu aj.).

Negativní vlnu s myšlenkovým otřesem dokážeme zmírnit naši pravidelnou práci na sobě, abychom dokázali zmírnit naše negativní reakce. Zde je vhodné najít pro svoji osobnost vyhovující meditaci. Při meditaci se soustředíme pouze na svůj dech, kterému umožníme projevit se jeho vlastním opakujícím se rytmem. Jedna nebo dvě meditace denně, nejlépe každý den ve stejnou dobu, změní způsob, jakým tělo reaguje na otřes, protože účinky jedné meditace mohou vydržet po celý den. Je skutečností, že meditace se podílí na lepší soustředěnosti, uvolnění organizmu a je také velkým přínosem pro naše zdraví.